1. Definities
  1. Gebruiker – elke persoon die de Website gebruikt aan wie de Websitebeheerder diensten levert.
  2. Reglement – ​​reglement voor het verlenen van diensten door de Website Beheerder.
  3. Dienst – de website https://fertilityroad.com/ waarmee de Beheerder diensten verleent.
  4. Websitebeheerder – fertilityroad.com is onderdeel van IVF Media Ltd., Suite 10732, 26/27 Upper Pembroke Street, Dublin, D02 X361, Ierland. E-mailadres: [e-mail beveiligd].
  5. DPO – We hebben een geregistreerde functionaris voor gegevensbescherming bij de ICO. Voor eventuele zorgen over gegevensprivacy kunt u contact opnemen met onze DPO via [e-mail beveiligd].
 2. Algemene bepalingen
  1. Door gebruik te maken van de Website bevestigt de Gebruiker kennis te hebben genomen van het Reglement, eventuele bepalingen te aanvaarden en zich ertoe te verbinden deze na te leven.
  2. In het Reglement zijn de algemene voorwaarden en wijze van levering van elektronische diensten door de Websitebeheerder via de Website vastgelegd.
  3. Klachten met betrekking tot de werking van de Website worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van dit Reglement.
 3. Toegang tot de website
  1. Het gebruik van de Website is gratis.
  2. Het is niet nodig om u op de Website te registreren om de basisdiensten te gebruiken.
  3. De Websitebeheerder stelt alles in het werk om Gebruikers permanent toegang te geven tot de Website en Diensten.
  4. De Websitebeheerder garandeert niet dat het gebruik van de Website foutloos of ononderbroken zal verlopen. Bovendien behoudt de Beheerder zich het recht voor om de toegang tot de Website op elk moment op te schorten of te beperken zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruikers.
  5. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie aan te passen, te verwijderen en toe te voegen aan de inhoud van de website.
  6. De Websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites en portals van derden waarnaar de Gebruiker kan worden doorverwezen via links die op de Website zijn geplaatst. Raadpleeg de algemene voorwaarden en het privacybeleid van hun website.
  7. De Beheerder zal er alles aan doen om toegang tot de Website te verzekeren via alle webbrowsers, apparaattypes, internetverbindingen en besturingssystemen.
 4. Rechten en verplichtingen van de gebruiker
  1. De Gebruiker is gemachtigd om de Website te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, met respect voor intellectuele eigendomsrechten.
  2. Het is gebruikers verboden onrechtmatige inhoud aan te bieden of de Website of diensten van de Beheerder te gebruiken op een manier die in strijd is met de wet of de goede praktijken, of die in strijd is met de wettelijke rechten van derden of de belangen van de Beheerder.
  3. Gebruikers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud die ze invoeren, evenals voor eventuele schade die voortvloeit uit hun gedrag dat niet in overeenstemming is met het bovenstaande.
 5. Beheerdersaansprakelijkheid
  1. De Websitebeheerder doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de op de Website gepresenteerde gegevens volledig, actueel en consistent zijn met bekende feiten. De website kan echter niet volledig garanderen dat de gepresenteerde gegevens vrij zijn van fouten en draagt ​​daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de gepresenteerde gegevens bij eventuele financiële beslissingen van de Gebruiker. De op de Website gepubliceerde gegevens zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen aanbod in de zin van de bepalingen van de wet.
  2. De Websitebeheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruikers lijden als gevolg van verlies van toegang tot de Website, veroorzaakt door overmacht, storing, storingen inclusief netwerkstoringen, of hardware- of softwarestoringen in apparaten die eigendom zijn van de Gebruiker.
  3. De Websitebeheerder hecht veel belang aan het garanderen van de veiligheid bij het gebruik van de Website, maar garandeert niet dat de Website vrij zal zijn van virussen of andere elementen die de oorzaak kunnen zijn van schade die de Gebruiker lijdt.
  4. Informatie die op de website wordt gepubliceerd, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt; ze zijn niet bedoeld voor het behandelen, diagnosticeren of voorkomen van welke ziekte dan ook. Diensten geleverd door FertilityRoad.com zijn niet bedoeld ter vervanging van een één-op-één relatie met een gekwalificeerde zorgverlener en zijn niet bedoeld als medisch advies. Bronnen die op de website worden gepubliceerd, worden behandeld als “informatie of mening”, en niet als medisch advies. FertilityRoad.com raadt altijd aan om behandelingsopties te bespreken met een onvruchtbaarheids-/medisch specialist.
 6. Auteursrechten
  Alle rechten (inclusief eigendomsauteursrechten, intellectuele eigendomsrechten op de websitenaam, internetdomein, website, logo's, documenten, teksten, afbeeldingen, website-indeling en foto's) zijn eigendom van de websitebeheerder en mogen alleen op de aangegeven manier worden gebruikt. en in overeenstemming met het Reglement.
 7. Kopiëren of verspreiden van de Website is verboden.
  Voor het gebruik van gegevens van de Website voor commerciële doeleinden is in elk geval de schriftelijke toestemming van de Websitebeheerder vereist.
 8. Privacy en gebruik van cookies
  1. De Gebruiker verstrekt op volledig vrijwillige basis alle informatie of documenten.
  2. De website respecteert volledig het recht op privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar gebruikers. Raadpleeg voor meer informatie de Privacy Policy en onze Cookie beleid.
 9. Klachtenprocedure
  1. Klachten over de Dienst kunnen elektronisch worden ingediend op het hierboven vermelde adres.
  2. Een klacht dient de naam, achternaam en het e-mailadres van de indiener van de klacht te bevatten, samen met een beschrijving van de omstandigheden die tot de klacht hebben geleid.
  3. De bevindingen van een onderzoek naar een klacht worden binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving door de websitebeheerder via e-mail naar de gebruiker gestuurd.
  4. De beslissing van de Websitebeheerder om op de klacht te beslissen is definitief, zonder beroep.
 10. Slotbepalingen
  1. Het Websitereglement treedt in werking op 21/11/2021.
  2. In zaken die niet onder de Regeling vallen, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en andere relevante wetten van toepassing.
  3. Alle geschillen die uit dit Reglement kunnen voortvloeien, zullen worden beslecht door de Algemene Rechtbank die bevoegd is voor de zetel van de Websitebeheerder, en het recht dat van toepassing is op de beslechting van mogelijke geschillen valt onder de jurisdictie van de relevante wetten van het Verenigd Koninkrijk.
  4. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen en de voorschriften aan te passen, zonder de verplichting om gebruikers te informeren. Voortgezet gebruik van de website wordt beschouwd als aanvaarding van dergelijke wijzigingen.
  5. Wijzigingen in het Reglement zullen op de Website beschikbaar worden gesteld.
  6. Wijzigingen van het Reglement treden in werking op de dag van publicatie op de Website.

IVF-kostencalculator
Bereken de kosten voor IVF-ICSI of eiceldonatie op populaire bestemmingen in Europa!